top of page

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Yachtboat s.r.o. se sídlem Rašínovo nábřeží 389/46, Praha 2, 12800, IČO: 08237867, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314872.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Yachtboat s.r.o., se sídlem Rašínovo nábřeží 389/46, Praha 2, 128 00, IČO: 08237867, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314872 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služby (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím webové stránky umístěné na internetové adrese www.yachtboatprague.com (dále jen „webová stránka“).
 

1.2.     Službou se rozumí výletní plavba po řece Vltavě lodí Traweller YB35 (dále jen „služba“)
 

1.3.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu využít služeb poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež při využívání služeb poskytovatele jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 

1.4.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 

1.5.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a v anglickém jazyce.
 

1.6.    Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.    UZAVŘENÍ SMLOUVY


2.1.    Veškerá prezentace služeb umístěná na webové stránce je informativního charakteru a poskytovatel není ohledně těchto služeb povinen uzavřít smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 

2.2.    Webová stránka obsahuje informace o poskytovaných službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých poskytovaných služeb. Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny poskytovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 

2.3.    Pro objednání služby vyplní zákazník objednávkový formulář na webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
 

2.3.1.    informace o objednávaných službách,
 

2.3.2.    informace o termínu poskytnutí objednávaných služeb,
 

2.3.3.    kontaktní údaje zákazníka,
 

2.3.4.    informace o způsobu úhrady ceny za objednávané služby (dále společně jen jako „objednávka“).
 

2.4.    Před zasláním objednávky poskytovateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).
 

2.5.    Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 

2.6.    Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka. 
 

2.7.    Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.    CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 

3.1.    Cenu služby dle smlouvy může zákazník uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
0 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému      ;
0 bezhotovostně platební kartou;

 

3.2.    Poskytovatel je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny služby ještě před poskytnutím služby zákazníkovi.
 

3.3.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

 

4.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ
 

4.1.    Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, odstoupit.
 

4.2.    Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět z důvodů naplnění podmínek neumožňujících poskytnutí služby (zejména z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nebo technické závady). O naplnění podmínek neumožňujících poskytnutí služby je oprávněn rozhodnout pouze poskytovatel.
 

4.3.    V případě, že k výpovědi dojde ze strany poskytovatele, je poskytovatel zákazníkovi povinen vrátit 100 % z uhrazené ceny služby. 
 

4.4.    Zákazník je oprávněn smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu vypovědět.
 

4.5.    V případě, že k výpovědi ze strany zákazníka dojde v období delším než 7 dní před sjednaným poskytnutím služby, je poskytovatel zákazníkovi povinen vrátit 100 % z uhrazené ceny služby. 

 

4.6.    V případě, že k výpovědi ze strany zákazníka dojde v období delším než 48 hodin před sjednaným poskytnutím služby, náleží poskytovateli smluvní pokuta ve výši 50 % z celkové ceny služby.

 

4.7.    V případě, že k výpovědi ze strany zákazníka dojde v období kratším než 48 hodin před sjednaným poskytnutím služby, náleží poskytovateli smluvní pokuta ve výši 100 % z celkové ceny služby.

 

5.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


5.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 

5.2.    Práva z odpovědnosti za vady může zákazník konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Truhlářská 1489/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, telefonicky na čísle +420721564564 či elektronickou poštou na adrese captain@yachtboatprague.com.
 

5.3.    Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

6.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 

6.1.    Poskytovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 

6.2.    Vyřizování stížností zákazníků zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy captain@yachtboatprague.com. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle poskytovatel na elektronickou adresu zákazníka.
 

6.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy o poskytování služeb.
 

6.4.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 

6.5.    Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 

6.6.    Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

7.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

7.1.    Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na odkazu www.yachtboatprague.com/conditions.

 

8.    UKLÁDÁNÍ COOKIES
 

8.1.    Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

9.    DORUČOVÁNÍ
 

9.1.    Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka.

 

10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

10.1.    Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 

10.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

bottom of page