top of page

Informace o zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ


Obchodní společnost Yachtboat s.r.o., IČO: 08237867, se sídlem Rašínovo nábřeží 389/46, Praha 2, 128 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314872, provádí zpracování osobních údajů zákazníka za účelem splnění smlouvy o poskytování služby, přičemž službou se rozumí výletní plavba po řece Vltavě lodí Traweller YB35 (dále jen „smlouva“), případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, a dále za účelem plnění veřejnoprávních povinností obchodní společnosti Yachtboat s.r.o.


1.    TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


1.1.      Správcem osobních údajů je Yachtboat s.r.o., IČO: 08237867, se sídlem Rašínovo nábřeží 389/46, Praha 2, 128 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314872 (dále jen „správce“).
 

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Rašínovo nábřeží 389/46, Praha 2, 128 00, adresa elektronické pošty yachtboatprague@gmail.com, telefon +420721564564.
 

1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.    PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

2.1.      Právním základem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
 

2.1.1.   splnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);


2.1.2.   splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

3.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


3.1.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.


3.2.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4.    DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


4.1.      Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

5.    DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


5.1.      Dalšími příjemci osobních údajů zákazníka budou osoby podílející se na realizaci splnění smlouvy či realizaci plateb na základě smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. 


5.2.      Příjemci osobních údajů zákazníka zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.


5.3.      Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zákazníka do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


6.1.      Za podmínek stanovených v nařízení má zákazník právo požadovat od správce přístup k  osobním údajům zákazníka, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů zákazníka a dále právo na přenositelnost osobních údajů zákazníka.


6.2.      V případě, že zpracováním osobních údajů zákazníka bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


6.3.      Zákazník nemá povinnost své osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů zákazníka je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů zákazníka není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

bottom of page